skip to Main Content
Održano Predavanje Prof. Dr. Sci. Gordana Srkalovića

Misija Centra za koordinaciju medicinskih istraživanja (CKMI) Odjeljenja medicinskih nauka ANUBiH je da u saradnji s naučnicima i naučnim institucijama biomedicinske orijentacije iz zemlje i inostranstva pomaže domaćim istraživačima u pripremi istraživačkih projekata. Na zahtjev istraživača ili njihovih institucija CKMI pruža pomoć pri pisanju, recenziranju i realizaciji naučnoistraživačkih projekata te objavljivanju dobivenih rezultata.

Osim toga, djelatnost CKMI je izdavanje internacionalnog medicinskog časopisa Acta Medica Academica (www.ama.ba) čija vizija je njegovo indeksiranje u indeksnim bazama: Scopus, EMBASE, ScienceCitationIndexExpanded (WebofScience), CurrentContents / Social & BehavioralSciences i CurrentContents / ClinicalMedicine. Misija časopisa je objavljivanje originalnih strogo recenziranih članaka iz područja biomedicine i njihova prezentacija putem stranice časopisa naučnoj javnosti širom svijeta.

CKMI pruža pomoć mladim istraživačima prilikom pripreme njihovih prvih članaka za objavljivanje kada žele rezultate svojih istraživanja objaviti u časopisu Acta Medica Academica u slučaju kada se pojavljuju kao samostalni autori ili u koautorstvu s istraživačima koji također prvi put objavlju svoje članke.

Članovi CKMI: akademik Muhidin Hamamdžić, akademik Lidija Lincender-Cvijetić, akademik Slobodan Loga, akademik Senka Mesihović-Dinarević, akademik Husref Tahirović, akademik Berislav Topić, dopisni član Mirsada Hukić, dopisni član Ljerka Ostojić i dopisni član Enver Zerem.

Direktor CKMI: akademik Husref Tahirović

Tehnička sekretarka CKMI: Nerma Tanović, dipl. anglista

Za pomoć i više informacija o radu Centra svi zainteresovani mogu se obratiti putem e-maila na adresu cmi@anubih.ba ili telefonskim putem na broj + 387 33 560 718.

 

Javno predavanje prof. dr. Gordana Srkalovića linkovi:

1. tekst

2. prezentacija

(http://www.anubih.ba/)

Back To Top