skip to Main Content

Akademija

Sa sastanka u Chikagu

Bosanskohercegovačka dijaspora se udružuje i nastupa muzički, folklorno, sportski, regionalno i religijski, a ljubaznošću uglednog ortopeda – hirurga i profesora na Univerzitetu u El Pasu, Texas, Enesa Kanlića, (kojeg smo predstavili na stranicama Bosanske pošte), saznajemo da je nedavno u Čikagu održana Druga skupština BHAANU – Bosanskohercegovačko-američke Akademije nauka i umjetnosti. O istorijatu i radu ove jedinstvene i dragocjene institucije razgovarali smo s jednim od osnivača i prvim predsjednikom Akademije, Mirsadom Hadžikadićem, bivšim dekanom Koledža za informacionu tehnologiju Univerziteta Sjeverne Karoline u Charlote–u, koji trenutno na Harvardu pored magisterija i doktorata iz računarske tehnike stiče novi magisterij iz oblasti upravljanja vladinim i nevladinim institucijama i organizacijama i istovremeno drži katedru u Charlote-u.

– Sa Kenanom Arnautovićem, neurohirurgom iz Memphis-a bio sam inicijator osnivanja Akademije, kaže Hadžikadić. – Na osnivačkom sastanku u Charlote-u 11. marta prošle godine formirali smo Upravni odbor, usaglasili i statutarno regulisali da je misija BHAANU podržavanje, kataliziranje i aktivan doprinos razvoju nauke i kulture unutar bh. dijaspore u SAD i Kanadi, okupljanje bh. naučnika i umjetnika koji žele i mogu da grade spoznajnu i kreativnu strukturu unutar naše dijaspore, te da grade mostove kooperacije između SAD i BiH za dobrobit razvoja nauke, umjetnosti i obrazovanja u “novom i starom kraju”. BHAANU nije bazirana na bilo kakvim političkim, nacionalnim ili religijskim pretpostavkama. Njen cilj je jedinstvena, demokratska i prosperitetna država koja će biti bazirana na modernim naučnim, kulturnim i obrazovnim principima.

– Šta je urađeno između Charlote-a i Čikaga?

– S obzirom na naše redovne obaveze – dosta. Osnivačkom sastanku je prisustvovalo 14, a danas Akademija broji 46 članova iz raznih naučnih i umjetničkih oblasti: medicina, farmacija, informacione tehnologije, fizika, pravne nauke, književnost, istorija, psihologija, engleski jezik, obrazovanje itd. Taj broj se i dalje povećava jer se proces evaluacije i prijema novoprijavljenih kandidata obavljao tokom cijele godine. Članovi Akademije dolaze iz velikog broja američkih država i svijeta kroz redovno i dopunsko članstvo. Prošla godina je protekla u dopuni definicije kategorija članstva Akademije, doradi statuta, izgradnji web stranice i organizaciji Druge skupštine u Čikagu na kojoj je izvršen zvaničan prijem novih redovnih, dopisnih, “mladih” i počasnih članova Akademije, usvojen plan i program za narednu godinu, proširen Upravni odbor, održano niz stručnih i praktičnih prezentacija i izvršena primopredaja dužnosti predsjednika. Za novog predsjednika je izabran Eldin Karaiković, profesor Northwestern Univerziteta u Čikagu.

– Jeste li uspostavili kontakt sa Akademijom BiH u Sarajevu?

– Kao počasni gost učestvovao sam u radu Prvog kongresa naučnika iz dijaspore i BiH u organizaciji tadašnjeg ministra nauke i visokog obrazovanja Sarajevskog kantona, dr Emira Turkušića, gdje se vjerovatno začela klica potrebe organizovanja naučnih i kulturnih snaga dijaspore po geografskim regijama. Također, Kenan Arnautović, pored ostalih medicinskih stručnjaka – članova BHAANU, je aktivno, a ja povremeno uključen u rad Bosanskohercegovačke Medicinske Inicijative koju je pokrenuo direktor Kliničkog centra Koševo, dr Faris Gavrankapetanović. Sve to nije u obimu koji želimo i koliko možemo pružiti. Razlog je što još uvijek radimo na definiranju odgovarajućeg pristupa toj saradnji. Naime, riječ Akademija ima različitu konotaciju u američkim i bosanskohercegovačkim sredinama. Akademija nauka i umjetnosti BiH (ANUBiH) je službena, državna organizacija koja ima mandat da promovira razvoj nauke i umjetnosti u svim aspektima društvene djelatnosti. U SAD Akademije mogu osnovati grupe građana, sa jasno naznačenim ciljevima organizacije, kriterijima za prijem članstva i planom i programom rada. Aktivnosti BHAANU-a će obuhvatiti širi krug djelovanja nego što je to slučaj sa ANUBiH. Mi trenutno razvijamo naš plan i program rada i neke od tih aktivnosti će zahtijevati konkretan dijalog sa ANUBiH. Znači da ćemo kontaktirati ANUBiH sa prijedlogom o saradnji na specifičnim projektima i inicijativama. Mi se nadamo da će oni prihvatiti ponuđenu saradnju sa istim entuzijazmom sa kojim ćemo joj mi pristupiti. Ako vas još šta interesuje možete naći na našoj web stranici: https://bhaaas.org/.

Na web adresi se, pored ostalog, nalaze imena redovnih, dopisnih i počasnih članova prve Akademije nauka umjetnosti dijaspore s njihovim stručnim titulama i opisom poslova koje obavljaju. Za ovu priliku navešćemo neke od univerziteta u SAD na kojim predaju: York, North Carolina, Tennessee, Yale, Witenberg, Texas, Boston, California, Santa Clara, Northwestern, Lousville, Yeshiva, Rush, Michigen, Yale… A kad otvorite web dočekuju dobrodošlicom u kojoj, pored ostalog, poručuju: “…Akademija ima namjeru da poveže bosanskohercegovačke naučnike, umjetnike i pojedince istaknute u svojim profesionalnim oblastima, kao i da gradi mostove saradnje sa domovinom. Akademija će među dijasporom promovisati duh intelektualne raznolikosti i slobodne razmjene ideja u uvjerenju da je znanje bogatstvo koje se može i treba dijeliti”.

Preuzeto sa: http://www.bosanskaposta.no

Back To Top