Neum 2016

UNICEF BiH je kroz partnerstvo sa Bosanskohercegovačko-američkom akademijom umjetnosti i nauka, (BHAAAS) u sklopu međunarodne konferencije „8. Dani BHAAAS-a u BiH – Znanje je djeljivo bogatstvo” u Neumu krajem maja 2016. godine održao dvodnevni Transdisciplinarni simpozijum iz oblasti ranog rasta i razvoja. Konferencija je okupila 260 vrhunskih predavača iz oblasti medicinskih, tehničkih i društvenih nauka i umjetnosti, te preko 1000 učesnika. Cilj Konferencije je bilo međusobno upoznavanje i razmjena mišljenja profesionalaca iz više oblasti, te pokretanja novih zajedničkih inicijativa.

Tokom Transdisciplinarnog simpozijuma iz oblasti ranog rasta i razvoja predstavljene su politike, strategije, programi i materijali koje su, uz podršku UNICEF-a BiH, kreirale enitetske Radne grupe za rani rast i razvoj u saradnji sa specijaliziranom nevladinom oprganizacijom EDUS – Edukacija za sve. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u 2013. godini usvojila Strategiju o unapređenju ranog rasta i razvoja djece u Federaciji Bosne i Hercegovine 2013-2017, dok je Vlade Republike Srpske početkom 2016. godine usvojila Program za rani rast i razvoj djece u Republici Srpskoj 2016-2020.

„Na državnom nivou je u 2012. godini potpisana Okvirna politika unapređenja ranog rasta i razvoja djece u BiH, koja je izraz političkog opredjeljenja Bosne i Hercegovine da djeluje u cilju unapređenja ranog rasta i razvoja djece. Međusektorski protokoli o saradnji su potpisani i aktivno se zagovaraju u oba entiteta, kao i na nivou 8 kantona u Federaciji BiH i 20 općina, te u skorije vrijeme očekujemo saradnju i sa drugim kantonima i općinama“ kaže dr. Selena Bajraktarević, voditeljica Programa zdravstva i ranog dječijeg rasta i razvoja u UNICEF-u BiH.

Kako objašnjava dr. Bajraktarević u prvih pet godina života razvije se 90% mozga, te pružanje podrške djeci od ranog doba donosi trajnu dobrobit za čitavo društvo. Ono što je propušteno u najranijem uzrastu nikada se ne može u potpunosti nadoknaditi. Usluge za unapređenje ranog dječijeg rasta i razvoja se pružaju u centrima za rani rast i razvoj koji su formirani pri domovima zdravlja, ambulantama i vrtićima, te se rad sa djecom bazira na individualnim potrebama svakog djeteta u svih pet razvojnih oblasti.

„Važnost ovakog pristupa je zasnovana na promjeni stavova i potreba, stoga svi profesionalci koji rade sa djecom treba da usvoje nove vještine da bi bili spremni da pruže nove usluge. Na nivou primarne zdravstvene zaštite važnu ulogu imaju pedijatri, medicinske i patronažne sestre, koje treba da u toku kućne posjete detektuju djecu sa kašnjenjima ili odstupanjima u rastu i razvoju, te ih upute u sistem koji će takvoj djeci pružiti neophodne usluge rane intervencije. Na ovaj način će djeca koja su pod rizikom ili već odstupaju od tipičnog rasta i razvoja imati priliku da nadoknade zaostatke i razviju se do svog punog potencijala. Program je zasnovan na multisektorskom pristupu, tako da su svi profesionalci koji rade sa djecom educirani da primjenjuju iste metode i rade po istim principima, koji su po prvi put standardizirani za BiH. Program se fokusira na porodice sa djecom uzrasta do šest godina koje žive u lošim socijalno-ekonomskim uslovima, isključene su iz sistema zaštite, te su ta djeca pod velikim rizikom od induciranih zaostataka u rastu i razvoju“ naglašava dr. Bajraktarević.

„Uz podršku UNICEF-a NVO EDUS educira stručnjake koji rade u centrima za rani rast i razvoj kroz teoretska predavanja i kroz praktičan rad sa djecom. Nakon prve trodnevne obuke stučnjaci se vraćaju na svoje radno mjesto u domu zdravlja, vrtiću ili centru za socijalni rad gdje počnu pružati usluge ranog rasta i razvoja po naučenoj metodologiji. Naredni trodnevni ciklus edukacije im pruža nove informacije i nadograđuju njihove nove vještine u radu sa djecom. Paralelno sa obukom, stručnjaci iz EDUS-a obavljaju supervizijske posjete centrima, te u direktnom radu sa profesionalcima na njihovom radnom mjestu u domovima zdravlja ili vrtićima unapređuju njihova novostečena znanja. Na ovaj način se postižu najbolji rezultati obuke“, dodaje Prof. Nirvana Pištoljević iz EDUS-a.

Praćenje rasta i razvoja djece u odnosu na razvojne norme vrše se putem jedinstvenih Razvojno-biheviroalnih skala za procjenu razvoja djeteta uzrasta od prvog mjeseca do navršenih šest godina. Ovaj instrument je prvi standardizirani instrument u BiH kojim se prate sve razvojne oblasti djeteta, primjenjuju ga profesionalci iz sva tri sektora i zasniva se na objektivno mjerljivim vještinama djeteta.

simpozij-neum-2016

Dr. Bajraktarević: “Program je zasnovan na multisektorskom pristupu”

„Često roditelji ne znaju na koji način da prate razvoj djeteta i kako da ga stimulišu u kućnom okruženju. Materijali za roditelje, koji su izrađeni u okviru ovog programa, su jedinstveni jer na jednostavan način podučavaju roditelje kako da kod kuće stimulišu razvoj djeteta kroz svakodnevne, vrlo jednostavne aktivnosti. Istovremeno, koristeći ove materijale roditelji mogu da prepoznaju odstupanja u razvoju djeteta i nauče kada treba zatražiti pomoć stručnjaka. Naš cilj je da se u narednom periodu za sve roditelje sa djecom uzrasta do šest godina omogući jednak pristup uslugama ranog rasta i razvoja, sa fokusom na ranu detekciju djece sa razvojnim odstupanjima“ kaže dr. Bajraktarević.

„Pozitivnih primjera iz prakse u BiH je svakim danom sve više, te se nadamo se da će interes i potreba za novim uslugama sve više da raste. Bitno je da roditelji shvate značaj svoje uloge u razvoju djeteta i da djetetu omoguće pozitivno, stimulirajuće kućno okruženje u kojem će se dijete osjećati zaštićeno, voljeno i paženo. Također je važno da, kad primijete odstupanja u razvoju svog djeteta, roditelji reaguju i traže savjete i usluge educiranih profesionalaca u domu zdravlja ili vrtiću“ dodaje Prof. Pištoljević.

Dr. Bajraktarević naglašava da grafikoni, koji prate napredak djeteta prema broju savladanih vještina iz svih pet razvojnih oblasti, jasno ukazuju da kao rezultat rane intervencije svako dijete postigne napredak. Kod djece koja su pod rizikom od razvojnih kašnjenja rana intervencija pomaže prevenciji razvojnih poteškoća zbog rizične okoline i nedostatka stimulacije, te ih velika većina bude spremna za uspješno pohađanje redovne osnovne škole i savladavanje školskog gradiva. Svi profesionalci koji rade sa djecom u BiH, uključujući pedijatre, medicinske sestre, odgajatelje i socijalne radnike žele biti aktivno uključeni i dati svoj doprinos unapređenju ranog dječijeg rasta i razvoja sa ciljem prevencije negativnih faktora iz okoline.

(http://www.zasvakodijete.ba/)